Мисия

Да подпомага прилагането на държавната политиката в аграрния сектор и постигането на заложените от МЗХГ приоритети и цели за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие в Република България, като предлага на земеделските производители качествени консултантски услуги, актуална и полезна информация, обучение и техническа помощ.


Функции• оказва консултантска помощ на земеделските производители, сдружения и други организации, свързани със земеделието;
• осигурява съвети, информационни и учебни материали и специализирани услуги в областта на земеделието;
• подпомага трансфера и приложението на научните и практически достижения в областта на земеделието;
• безплатно изготвя проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. финансирана със средства на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. При определени условия а одобрени полупазарни стопанства изготвя проекти и по други мерки от Програмата;
 • организира и извършва обучение на земеделски производители;
 • съдейства за създаване на организации на производители на земеделски продукти.