Областният информационен център – Варна (ОИЦ-Варна) предоставя лесен и удобен достъп на студенти, граждани, фирми, НПО, институции и организации до информация за възможности за европейско финансиране и процеса на усвояването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). ОИЦ подпомага потенциални бенефициенти, като разяснява на всички заинтересовани възможностите за финансиране на проекти по оперативните програми, актуалните и предстоящи процедури, целите, сроковете и условията за кандидатстване по тях.