Дирекция Бюро по труда е поделение на Агенция по заетостта

 • регистриране на лицата, активно търсещи работа
 • услуги за лицата, активно търсещи работа:
 • услуги за работoдателите:
 • участие в екипите по изготвяне на проекти за необходимите мерки при масови
  уволнения
 • участие в разработването на регионални и местни програми за заетост и за обучение
 • участие в реализирането на национални, браншови, регионални и местни програми за
  заетост и за обучение, включително на рискови групи на пазара на труда
 • участие в проучването на потребностите от обучение
 • извършване информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно
  търсещи работа
 • извършване изследвания и наблюдения на пазара на труда; изготвяне анализи и
  прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар