Дирекция „Образование и младежки дейности“ се състои от три отдела – „Образование“, „Управление на финансовите ресурси“  и „Младежки дейности“.

Дирекцията организира и контролира дейността в 51 общински детски градини, 45 общински училища(начални, основни, профилирани и професионални) и 6 Центъра за подкрепа за личностно развитие.

Дирекцията работи за осигуряване на условия за гарантиране на равен достъп до качествен и ефективен образователен процес за всички деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от 5-годишна до 16-годишна
възраст. Реализират се политики, осигуряващи създаване на благоприятни условия за личностно развитие на младежите и участието им в обществения живот.

ал. 1. Отдел “Образование”

 1. Разработва общински стратегии за развитие на образованието и реализира програми, свързани с постигането на целите на националната и общинската образователна политика.
 2. Гарантира равен достъп до качествен и ефективен образователен процес и достъпна архитектурна среда.
 3. Осъществява мониторинг на общинската образователна система с цел оптимизиране училищната мрежа, осигуряване на социалните функции на учебните и детски заведения – включващо образование на деца със специални образователни потребности и образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение.
 4. Организира, координира и контролира обхвата на децата в подготвителните групи в детските градини и училища и задължителното обучение до 16-годишна възраст в общинските училища.
 5. Координира и контролира дейността на общинските детски заведения, взаимодейства с частните детски заведения и училища в сферата на компетенциите си, предвидени от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО) и други нормативни актове.
 6. Осигурява развитие на човешките ресурси чрез повишаване квалификацията и насърчаване на педагогическите и управленски кадри в системата на средното образование във Варна.
 7. Осигурява организационните предпоставки и координира работата с общински дирекции и държавни органи и институции с цел създаване на ефективни условия за детското хранене, за здравното обслужване на децата и учениците, за сигурността и защитата в критични ситуации на децата и учениците в детските градини и училищата.
 8. Проучва състоянието на потребностите, интересите и проблемите на училищната общност; координира и контролира дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на общината.
 9. Осъществява специална закрила на учениците и студентите с изявени дарби.
 10. Участва в работата на експертни комисии, обществени съвети на детски градини и училища, постоянни комисии към Общински съвет – Варна, както и други, предвидени от ЗПУО и други нормативни актове.

ал. 2. Отдел “Управление на финансовите ресурси”

 1. Разработва, съгласува, актуализира и разпределя бюджетните средства за образование, контролира начина на изразходването им, финансовата отчетност и целесъобразност на разходите.
 2. Осъществява контрол на процесите на финансова дисциплина.
 3. Осъществява контрол за правилно водене на първичните счетоводни документи, разходването на парични средства и материални ресурси в Дирекция ОМД.
 4. Обобщава тримесечни оборотни ведомости на второстепенните разпоредители с бюджет от функция „Образование“.
 5. Обобщава справките за поети ангажименти на всички второстепенни разпоредители с бюджет от функция „Образование“, при строг контрол по изчерпването на финансовия ресурс на всеки договор и срокове.
 6. Контролира законосъобразното изразходване на средствата по общинските програми – „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение“, „Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби“, „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри “, “Програма младежки дейности”.
 7. Методически ръководи и контролира дейностите по организацията, събирането, обработването на икономическата информация, изготвянето на ежемесечни и периодични отчети за изпълнението на бюджета и спазването на нормативната база.
 8. Контролира изпълнението на изискванията по СФУК на Община Варна и съответствието на поетото задължение по бюджетни параграфи и наличие на бюджетен кредит в дирекцията.
 9. Разработва проект за бюджет на функция “Образование” и разпределението му по дейности и второстепенни разпоредители с бюджет от функция „Образование“ за финансовата година.
 10. Изготвя, съгласува и подписва заповеди, участва в разработването на проекти и програми и предложения до Общински съвет, договори, анекси и др. след възлагане от директора на дирекцията. Участва при необходимост в работата на постоянните комисии по “Наука и образование ” и „Финанси и бюджет“ и изпълняване решенията на Общински съвет.
 11. Дава предложения на началник на звено за вътрешен одит за включване на второстепенни разпоредители с бюджет от функция „Образование“ в годишния план за одит.

ал.3. Отдел “Младежки дейности”

 1. Разработва и реализира общинска стратегия за младежка политика.
 2. Подготвя, организира, координира и реализира програми, свързани с постигането на стратегическите цели на общинската младежка политика.
 3. Гарантира диалога и участието на младежките организации, като партньори, при формирането на общинската политика за младежта.
 4. Проучва и анализира състоянието на потребностите, интересите и проблемите на младежта.
 5. Инициира, стимулира и подпомага младежките партньорства на всички равнища, в т.ч . и с органите на местната власт.
 6. Насърчава и подпомага осъществяването на дейности и услуги за младежта, които се изразяват във:
         – информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта;
           –  дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация;
           – дейности за организиране на свободното време;
           – насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството и здравословния начин на живот.
 1. Информира, обучава и насърчава младите хора за иницииране и участие в доброволчески дейности в полза на градската общност.
 2. Осъществява контакти с различни организации и институции на международно, национално, регионално и местно равнище, имащи отношение към работата с младежта.
 3. Осъществява контакти с различни организации и институции на международно, национално, регионално и местно равнище, имащи отношение към работата с младежта.
 4. Насърчава и подпомага младежите със специални потребности, в неравностойно социално положение и изолация, посредством конкретни инициативи и дейности.